در صورت تمایل به همکاری با مرکز آموزش های تخصصی نیروی غرب لطفا فرم ذیل را پر نموده و ارسال نمایید.

 • ۱-مشخصات فردی:

 • نام و نام خانوادگینام پدرمحل تولدشماره شناسنامه
 • کد ملیتعداد فرزندانسال تولددین
 • ۳-اطلاعات تماس :

 • شماره تلفن منزل (همراه با پیش شماره)شماره تلفن همراهشماره تلفن ضروری (نام فرد و نسبت او با شما)پست الکترونیک
 • ۴-سوابق تحصیلی :

 • رشتهگرایشمدت(از سال تا سال)
 • معدلنوع دانشگاهنام واحد آموزشی
 • ۵-دوره های آموزشی :

 • عنوان دورهنام موسسه آموزشیمحل آموزشمدت آموزش (ساعت)تئوری یا عملیاخذ گواهینامهتوضیحات 
 • ۶-رایانه :

 • ۷ -زبان خارجی :

 • نوع زبان خارجیمکالمه با ذکر میزان تسلطترجمه با ذکر میزان تسلطخواندن با ذکر میزان تسلطنوشتن با ذکر میزان تسلط 
 • ۸-مهارت ها :

 • مهارت ها، قابلیت ها، تخصص ها و یا مطالعات خود را بطور خالصه بنویسید. در صورتیکه تألیف، ترجمه، تحقیق و یا ارائه مقاله ای داشته اید عنوان نمایید:
 • ۹-شرایط شغلی :

 • اولویت اولاولویت دوماولویت سوم
  با توجه به رشته تحصیلی و تخصص هایتان در چه زمینه هایی حاضر به همکاری هستید؟ (به ترتیب اولویت)
 • ۱۰ سوابق شغلی :

 • نام محل کارزمینه فعالیت شرکتعنوان شغلیمدت همکاری از تاریخ تا تاریخوضعیت همکاری (پاره وقت – تمام وقت)بیمهحقوق (تومان)علت ترک کار
 • ۱۱-معرف:

 • نام و نام خانوادگیشغلمحل کار/محل سکونتشماره تماس 
  مشخصات دو نفر که شما را میشناسند و با شما نسبت فامیلی ندارند.